Kontakt

Kontakt

Organizatorem wszystkich wypraw jest „Daleko i Blisko Limited”
Bonham Strand East 65-67 Hong Kong

Osobą odpowiedzialną za kontakt z klientami, która chętnie odpowie na wszelkie pytania jest:

Grzegorz Zieliński – instruktor nurkowania PADI
grzegorz.dib@gmail.com
tel. +48 604 23 03 94

Warunki uczestnictwa:

– O zmianach danych a zwłaszcza zmianie nazwiska i paszportu, należy niezwłocznie powiadomić drogą mailową ORGANIZATORA.

– Wpłaty należy dokonywać w ustalonych przez ORGANIZATORA w terminach i wysokościach, na konto przez niego podane

– Wykupując jedno miejsce należy się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inną osobą lub dopłatą do pokoju 1-osobowego.

– ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany istotnych warunków,z przyczyn od niego niezależnych. O każdej takiej zmianie (m.in. termin, miejsce pobytu, zakwaterowanie, wyżywienie, środek transportu) uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony e-mailem

– ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, działania siły wyższej, lub braku wymaganej minimalnej liczby osób chętnych. W takim przypadku uczestnik otrzyma zwrot pełnej wniesionej opłaty za imprezę turystyczną.

Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w imprezie turystycznej z innych przyczyn, w tym m.in. z powodu:

odmowy wydania paszportu lub wizy
niedotrzymania przez uczestnika określonych w umowie terminów uzupełnienia wpłat, niedostarczenia dokumentów
choroby i innych przypadków losowych,
uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne.
– W każdym wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów do momentu rezygnacji. Kwota potrącenia będzie równoważna wszystkim poniesionym kosztom i wyliczana indywidualnie.

– Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z uczestnictwa obowiązki.

– W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora uczestnik może złożyć reklamacje. Reklamacje należy zgłaszać droga mailową, do 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. ORGANIZATOR ma obowiązek rozpatrzenia/udzielenia odpowiedzi na reklamację w ciągu 25 dni od dnia jej otrzymania.

Rachunek firmy, na który należy dokonywać wpłat za wyjazdy:

Odbiorca: STATRYS DALEKO I BLISKO LTD

Numer rachunku: 798110195

Nazwa banku: DBS Bank Limited(Hong Kong)

Adres banku: 11th Floor, the Center, 99 Queens Road Central, Hong Kong

SWIFT: DHBKHKHH