Kontakt

Organizatorem wszystkich wypraw jest „Daleko i blisko Limited”
Bonham Strand East 65-67 Hong-Kong

Osobą odpowiedzialną za kontakt z klientami, która chętnie odpowie na wszelkie pytania jest:
Grzegorz Zieliński – instruktor nurkowania PADI
grzegorz.dib@gmail.com
tel. 604 23 03 94

Warunki uczestnictwa:

– O zmianach danych a zwłaszcza zmianie nazwiska i paszportu, należy niezwłocznie powiadomić drogą mailową ORGANIZATORA.

– Wpłaty należy dokonywać  w ustalonych przez ORGANIZATORA w terminach i wysokościach, na konto przez niego podane

–  Wykupując  jedno miejsce  należy się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inną osobą lub dopłatą do pokoju 1-osobowego.

– ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany istotnych warunków,z przyczyn od niego niezależnych. O każdej takiej zmianie (m.in. termin, miejsce pobytu, zakwaterowanie, wyżywienie, środek transportu) uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony e-mailem

– ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, działania siły wyższej, lub braku wymaganej minimalnej liczby osób chętnych. W takim przypadku uczestnik otrzyma zwrot pełnej wniesionej opłaty za imprezę turystyczną.

Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w imprezie turystycznej z innych przyczyn, w tym m.in. z powodu:

  • odmowy wydania paszportu lub wizy
  • niedotrzymania przez uczestnika określonych w umowie terminów uzupełnienia wpłat, niedostarczenia dokumentów
  • choroby i innych przypadków losowych,
  • uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne.

– W każdym wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów do momentu rezygnacji. Kwota potrącenia będzie równoważna wszystkim poniesionym kosztom i wyliczana indywidualnie.

– Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z uczestnictwa obowiązki.

– W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora uczestnik może złożyć reklamacje. Reklamacje należy  zgłaszać  droga mailową, do 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. ORGANIZATOR ma obowiązek rozpatrzenia/udzielenia odpowiedzi na reklamację w ciągu 25 dni od dnia jej otrzymania.

Nazwa firmy: Daleko i Blisko Limited

Adres firmy: Bonham Strand East 65-67 Hong Kong

Nazwa banku: PEKAO SA

Swift: PKOPPLPW

36124046501111001060628557 PLN

20124046501787001060628704 USD

81124046501978001060628629 EURO

Zgłoszenie
  1. (wymagane)
Adres
Dane kontaktowe
  1. (poprawny adres e-mail)
  1. Wysyłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa. Przed jego wysłaniem należy zawsze potwierdzić dostępność miejsc.